Πέμπτη, Οκτώβριος 30, 2008

SEIE 27/10

Καλημέρα, Αθήνα, 27.10.2008

1. ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΟΙ
Τη Δευτέρα, 20.10.2008, έγιναν οι εκλογές για το νέο ΔΣ της ΕΟΙ για την
επόμενη 4ετία.
Ανάμεσα στα νέα μέλη του ΔΣ που εκλέχτηκε, είναι και 2 μέλη του ΣΕΙΕ, ο
Απόστολος Δέδας και ο Γιώργος Δημαράς.
Τα 2 αυτά μέλη ανέλαβαν σημαντικές ευθύνες :
Πρόεδρος της ΤΕΙΒΕ εκλέχτηκε ο Απόστολος Δέδας και Πρόεδρος Τεχνικής
Επιτροπής Υπερπήδησης Εμποδίων εκλέχτηκε ο Γιώργος Δημαράς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους αθλητές, γιατί θα υπάρχει η φωνή τους
μέσα στα όργανα της ΕΟΙ.

Οι υποψηφιότητες σε αυτή τη φάση δεν είχαν καμία τυπική σύνδεση με τον ΣΕΙΕ,
προκειμένου να προστατευθεί για το μέλλον το κύρος και το όνομα του συλλόγου
των αθλητών από εκλογικές και πολιτικές εντάσεις και διεργασίες.

Θα ήταν καλό όλοι οι αθλητές να βοηθήσουν τα 2 νέα μέλη του ΔΣ (που είναι
και μέλη ΣΕΙΕ) στο έργο τους.
Αν προκύψει κάτι καλό, θα είναι καλό για όλους όσους ιππεύουν.

Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία!

2. Κυπέλλο Ελλάδος 2008
Το προηγούμενο σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου 2008 έγινε με επιτυχία ο
1ος Αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος στον Ιππικό Όμιλο Καλυβίων Saint George.
Τα προκηρυγμένο πρόγραμμα έχει κάποια προβλήματα στις κατηγορίες. Λόγω
αλλαγής διοίκησης δεν υπήρχαν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων.
Επίσης, η Κατηγορία Αμαζόνων δεν είχε προκηρυχθεί επίσημα στη Γενική
Προκήρυξη 2008 (παρά το γεγονός ότι αναφερόταν στο καλεντάρι της ΕΟΙ). Για
λόγους συνέπειας η κατηγορία έγινε μετά από ειδική απόφαση του ΔΣ.
Στον επόμενο αγώνα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων
του προγράμματος χωρίς όμως να αλλάξει η Γενική Προκήρυξη 2008.
Ο 2ος Αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος 2008 θα γίνει στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2008 στον
Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελλάδος και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους
αθλητές και τους ομίλους.

3. Newsletter 17.10.2008 - Ανακοίνωση Διεθνούς Συλλόγου Ιππέων Εμποδίων
(IJRC) - 16.10.2008
Σε συνέχεια του 2ου θέματος του newsletter 17.10.2008, και μετά από αίτημα
μελών μας ακολουθεί το σχετικό άρθρο του νέου νόμου αντιντόπινγκ, που
ενδιαφέρει όλους μας και η τροποποίηση ή διευκρίνιση του οποίου, πρέπει να
είναι προτεραιότητα νου νέου ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι ιππείς και οι
προπονητές μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμβουλεύονται
του ειδικούς πριν δώσουν οτιδήποτε στο άλογό τους :

Ν 2725/1999: Ερασιτεχνικός-Επαγγελματικός Αθλητισμός κλπ Βλ.& Ν.3708/2008
(273839)


"Αρθρο 128ΙΔ`

1. Όποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο (ή
ηλεκτροδιέγερση), η οποία απαγορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα
Ιπποδρομιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), που εγκρίνεται με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού ή από τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιππασίας, σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς
αγώνες αντίστοιχα, με σκοπό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές τους
δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους
ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη μεγαλύτερης ή μικρότερης απόδοσης,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή
είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η επιβολή
μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων
αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης
επαγγέλματος σχετικού με τις ιπποδρομίες και τους ιππικούς αγώνες για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής η απαγόρευση αυτή
είναι οριστική. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος
διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ` επάγγελμα είτε με σκοπό να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

2. Με τις ίδιες ποινές, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με
άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευμένες ουσίες της
παραγράφου 1, με σκοπό να τις χορηγήσει σε αγωνιζόμενους ίππους.

3. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται, κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδρομίες ή
σε ιππικούς αγώνες, υπό την επήρεια απαγορευμένης ουσίας από αυτές που
προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

4. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου, τη
δειγματοληψία ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή
καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου
εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του
παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του ΕΣΚΑΝ, μέλος του προσωπικού του
εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του ΟΑΚΑ ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που
τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ ως εργαστήριο ελέγχου
ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

5. Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις
πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση με τη διεξαγωγή ιπποδρομιών ή
ιππικών αγώνων ρυθμίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και
τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατή η ανάθεση αποκλειστικά
στο ΕΣΚΑΝ του ελέγχου ντόπινγκ στους ίππους και τους αναβάτες ίππων. Με την
ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των
ελέγχων αυτών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η
διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 128 Ε` του παρόντος νόμου.

7. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις
περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου, πλην των αδικημάτων της
παραγράφου 3 του παρόντος."


** Το άρθρο 128ΙΔ προστέθηκε με το άρθρο 65 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ.5
Ν.3708/2008,ΦΕΚ Α 210/8.10.2008.

ΣΕΙΕ

EOI : ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι αμαζόνες έκλεψαν την παράσταση τόσο στον 1ο αγώνα Κυπέλλου Υπερπήδησης
Εμποδίων, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Ιππικό Όμιλο Καλυβίων St
George, όσο και στον 8ο κατά σειρά αγώνα Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που έγινε
στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα του Κυπέλλου, δύο αμαζόνες κέρδισαν από δύο
κατηγορίες και πρωταγωνίστησαν και τις δύο ημέρες. Ο λόγος για την Κατερίνα
Doubodel, που με τα δύο άλογά της, Flower Lady και Sofist, αναδείχθηκε
νικήτρια στην σημαντικότερη κατηγορία Α και στην Κατηγορία Αμαζόνων και για
την Ζέτα Φούντα, που επίσης με τα δύο άλογά της, τον Follow me Cocktail και
την Blue Girl ήταν νικήτρια στις Κατηγορίες Εφήβων και Γ. Επιπλέον στο
ντρεσάζ τέσσερις αμαζόνες πρωταγωνίστησαν. Η Κατερίνα Λω με τον Le
Montrachet αναδείχθηκε νικήτρια στα δύο αγωνίσματα Grand Prix και Grand Prix
Special, η Ελένη Μυράτ με τον Indy κέρδισε τα αγωνίσματα Individual Prix St
Georges και Prix St Georges, η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ήταν πρώτη σε τρία
αγωνίσματα, το CH Team, το CH Individual και το CH Preliminary και η Λάουρα
Μαρτίνη, που κέρδισε τα δύο αγωνίσματα παίδων, CH Team και Ch Individual.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Κυπέλλου είναι τα εξής:
Κατηγορία Α - ύψος 1.40μ. - συμμετοχές 19
1. Κ. Doubodel - Flower Lady - ΙΟΒΟΠ - 0 - 0 - 34,26
2. Z. Stastny - Icar de la Lande - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 42,53
3. Α. Φουρλής - Baladeur Z - ΙΟΘΡΑΚ - 0 - 0 -52,63

Κατηγορία Εφήβων - ύψος 1.30μ. - συμμετοχές 14
1. Ζ. Φούντα - Follow me Cocktail - IOMS - 0 - 0 - 34,73
2. Μ. Μαρτίνη - Cash Flow - ΙΟΑ - 0 - 0 - 35,58
3. Γ. Καμπάνη - Theun - ΙΟΤ - 0 - 0 - 36,54

Κατηγορία Γ - ύψος 1.20μ. - συμμετοχές 62
1. Ζ. Φούντα - Blue Girl - IOMS - 0 - 56,69
2. Μ. Κάζης - Cizero 4 - ΙΟΘ - 0 - 60,29
3. Z. Antal - Grimaldi - ΑΟΙ - 0 - 60,38

Κατηγορία Β - ύψος 1.30μ. - συμμετοχές 42
1. Σ. Σταυρουλάκης - Escordio - ΙΠΟΕΙΡ - 0 - 0 - 33,7
2. Α. Φουρλής - Baladeur Z - ΙΟΘΡΑΚ - 0 - 0 - 39,05
3. Ε. Δενδρινού - Liberty - ΙΠΟΑ - 0 - 4 - 30,68

Κατηγορία Αμαζόνων - ύψος 1.20μ. - συμμετοχές 33
1. Κ. Doubodel - Sofist - ΙΟΒΟΠ - 0 - 0 - 26,67
2. Κ. Κυπραίου - Penny Lane X - IOE - 0 - 0 - 26,99
3. Ζ. Φούντα - Blue Girl - IOMS - 0 - 0 - 28,22

Κατηγορία Παίδων - ύψος 1.10μ. - συμμετοχές 14
1. Ε. Ιμιρζιάδη - Copacabana - ΙΠΟΕΙΡ - 0 - 0 - 33,27
2. Λ. Μαρτίνη - Bright Spark - ΙΟΑ - 0 - 0 - 33,31
3. Π. Φρατζής - Life Time E - IOMS - 0 - 0 - 33,97

Κατηγορία Νέων Ίππων - ύψος 1.00 - 1.20μ. - συμμετοχές 31
1. J. Miltchev - Zorro - ΙΑΟΦ - 0 - 0 - 22,91
2. Π. Γκοτζαμάνης - Geyzer - ΙΟΚΕΝ - 0 - 0 - 23,11
3. P. Mishovski - Zidante - ΙΟΜ - 0 - 0 - 23,50

Τα αποτελέσματα των αγώνων του ντρεσάζ είναι τα εξής:
Αγώνισμα Αρχαρίων
1. Μ. Καλυβά - Sniper 2 - ΕΙΟ - 67%
2. Φ. Ξανθοπούλου - L'Eternita - ΙΟΒ - 64%
3. Α. Ripolin - Excalibur - ΑΙΟΒ - 63%

Αγώνισμα CH Team - Ενηλίκων
1. Α. Αλεξοπούλου - Black Humor - ΙΟΒΟΠ - 66,02%
2. Χ. Πουλή - Coeur 11 - ΙΟΒΟΠ - 64,73%
3. E. Μάρτιν - Avangard - ΙΟΚΕΝ - 64,09%

Αγώνισμα CH Team - Παίδων
1. Λ. Μαρτίνη - Balans - ΙΟΑ - 66,02%
2. Α. Γουλανδρή - Red Diamond 4 - ΙΟΒ - 63,66%
3. Σ. Αφένδρα - Lahmar Gravvaenge - ΕΙΟ - 63,44%

Αγώνισμα CH Individual - Ενηλίκων
1. Α. Αλεξοπούλου - Black Humor - ΙΟΒΟΠ - 64,67%
2. Ε. Μάρτιν - Avangard - ΙΟΚΕΝ - 62,67%
3. Χ. Φλεβοτόμου - Wilster - ΙΟΒΟΠ - 61,78%

Αγώνισμα CH Individual - Παίδων
1. Λ. Μαρτίνη - Balans - ΙΟΑ - 66,67%
2. Α. Γουλανδρή - Red Diamond 4 - ΙΟΒ - 65,44%
3. Σ. Αφένδρα - Lahmar Gravvaenge - ΕΙΟ - 62,67%

Αγώνισμα CH Preliminary - Παίδων
1. Η. Σταυρογιάννη - Wendy 489 - ΑΟΙ - 65,73%
2. Φ. Σταφυλοπάτη - Helios d'un soir - ΕΙΟ - 63,20%
3. Α. Ποντικός - Jantor Interpid - ΙΟΒ - 62,13%

Αγώνισμα CH Preliminary - Ενηλίκων
1. Α. Αλεξοπούλου - Blach Humor - ΙΟΒΟΠ - 68,27%
2. Α. Αλεξοπούλου - Globus - ΙΟΒΟΠ - 67,87%
3. Ν. Αποστόλου - Lady Bi Bi - ΙΠΟΕΙΡ - 63,47%

Αγώνισμα Novice
1. Χ. Πουλή - Coeur 11 - ΙΟΒΟΠ - 62,72%
2. Ε. Παναγιωτοπούλου - Udo - ΙΟΒ - 62,22%
3. Χ. Φλεβοτόμου - Wilster - ΙΟΒΟΠ - 60,12%

Αγώνισμα World Dressage Challenge
1. Ν. Φούκη - Ramazotti L - ΙΟΒ - 64,19%
2. Ε. Παναγιωτοπούλου - Udo - ΙΟΒ - 60,19%
3. Σ. Αφένδρα - Lahmar Gravvaenge - ΕΙΟ - 59,05%

Αγώνισμα Individual Prix St Georges
1. Ε. Μυράτ - Indy - ΕΙΟ - 64,00%
2. Χ. Πουλή - Wandango 14 - ΙΟΒΟΠ - 63,42%
3. Ε. Μυράτ - Liman - ΕΙΟ - 63,08%

Αγώνισμα Prix St Georges
1. Ε. Μυράτ - Indy - ΕΙΟ - 64,25%
2. Χ. Πουλή - Wandango 14 - ΙΟΒΟΠ - 63,75%

Αγώνισμα Team Young Riders
1. Χ. Πουλή - Wandango 14 - ΙΟΒΟΠ - 63,11%

Αγώνισμα Team Juniors
1. Ρ. Καπετάνου - Gilbaeks Sika - ΙΟΒ - 66,58%
2. Ε. Μυράτ - Indy - ΕΙΟ - 64,75%
3. Α. Σκλαβούνου - Dynastie - ΙΟΒ - 64,67%

Αγώνισμα Grand Prix
1. Κ. Λω - Le Montrachet - ΙΟΒ - 63,19%
2. Ε. Μυράτ - Hitrol - ΕΙΟ - 60,56%

Αγώνισμα Grand Prix Special
1. Κ. Λω - Le Montrachet - ΙΟΒ - 63,73%
2. Ε. Μυράτ - Hitrol - ΕΙΟ - 62,47%

Παρασκευή, Οκτώβριος 24, 2008

Δήλωση Γιώργου Δημαρά

Προς
τους Ομίλους
που ανήκουν στη δύναμη
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, την ακόλουθη δήλωση του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι. κ.Γιώργου Δημαρά:

«Μετά την εκλογή μου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της
Τεχνικής Επιτροπής Υπερπήδησης Εμποδίων της Ε.Ο.Ι., και για όσο διάστημα
διατηρώ αυτές τις θέσεις, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να συμμετέχω στην Εθνική
Ομάδα Ενηλίκων.»

Πέμπτη, Οκτώβριος 23, 2008

ΕΟΙ : ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Αγώνες και των δύο ιππικών αθλημάτων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ιππασίας
αυτό το Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Οκτωβρίου.

Στην Υπερπήδηση Εμποδίων αρχίζει ένας νέος θεσμός, αυτός του Κυπέλλου και ο
πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Καλυβίων St
George.

Αντίστοιχα, στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων θα διεξαχθεί ο 8ος κατά σειρά αγώνας
Ιππικής Δεξιοτεχνίας.

Στα Καλύβια και τις δύο ημέρες οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 και θα
περιλαμβάνουν την 1η ημέρα τις κατηγορίες Νέων Ίππων ύψους 1.00 - 1.20μ.,
την κατηγορία παίδων ύψους 1.15μ, την Κατηγορία Αμαζόνων ύψους 1.20μ. και
την Κατηγορία Β ύψους 1.30μ. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν οι κατηγορίες Γ
ύψους 1.20μ, Εφήβων ύψους 1.30μ. και Α και Νεαρών Ιππέων ύψους 1.40μ.

Στα Μεσόγεια οι αγώνες του ντρεσάζ θα αρχίσουν και τις δύο ημέρες στις 9.00,
περιλαμβάνουν τις Κατηγορίες Αρχαρίων, Ελαφρά, Μεσαία και Ανωτέρα. Την πρώτη
ημέρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH team, Novice, J Team, YR Team, Inter I
και Grand Prix. Τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH Preliminary,
Ch Individual, Advanced, J Individual, Prix St George και Grand Prix
Special. Για τις ανάγκες των αγώνων η Ομοσπονδία προσκάλεσε στην Ελλάδα
έναν ακόμη ξένο διεθνή κριτή, που θα κρίνει τις προσπάθειες των Ελλήνων
αθλητών. Πρόκειται για τον Ρώσο Δρ. Igor Kogan.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τρίτη, Οκτώβριος 21, 2008

EOI : ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΚΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ

Για δεύτερη συνεχή τετραετία εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ιππασίας ο κος Ισίδωρος Κούβελος.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από
λίγο στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Μαρκόπουλο, με κύριο θέμα τις
αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Δικαστική και Εξελεγκτική
Επιτροπή, ψηφίσαν και τα 36 σωματεία με δικαίωμα ψήφου. Εξελέγη 11 μελές
Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ισίδωρος Κούβελος
Α Αντιπρόεδρος: Γιώργος Λενός
Β Αντιπρόεδρος: Παύλος Παμπουκίδης
Γενικός Γραμματέας: Τάσος Δεληβοριάς
Αναπληρωτής Γραμματέας: Δημήτρης Κρεμιώτης
Ταμίας: Στάθης Παναγάκης
Έφορος: Κωνσταντίνος Καρακασίλης
Μέλη: Απόστολος Δέδας, Γιώργος Δημαράς, Ηρακλής Μπάσδρας, Σίσσυ Παπαδήμα


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Δευτέρα, Οκτώβριος 20, 2008

Δελτίο Τύπου EOI

Με πολλές συμμετοχές και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκαν το
Σαββατοκύριακο στον Ιππικό Όμιλο Αυλώνας και τον Αττικό Όμιλο Ιππασίας οι
2οι Φθινοπωρινοί Αγώνες Ανάπτυξης Βόρειας και Νότιας Αττικής αντίστοιχα.

Στη Νότια Αττική δύο αμαζόνες αναδείχθηκαν νικήτρεις στις υψηλότερες
κατηγορίες. Ο λόγος για την Αγγέλικα Καρακασίλη με την Pentagon, που κέρδισε
την Κατηγορία Δ και την Κάτια Παρασκευοπούλου με τον Cocoloco 3, που κέρδισε
την Κατηγορία Γ. Στην Βόρεια Αττική η Hannah Μυτιληναίου με τον Selien και ο
Στέλιος Σταυρουλάκης με την Sandritsa ήταν νικητές αντίστοιχα στις δύο
υψηλότερες κατηγορίες.

Τα αποτελέσματα της Νότιας Αττικής είναι τα εξής:
Κατηγορία Η - ύψος 1.00μ. - συμμετοχές 39
1.Κ. Τακάκης - Night and Day - ΙΟΜ - 0 - 0 - 37,91, 2. Z. Stastny -
Polywhey - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 41,15, 3. Ρ. Δεμέστιχα - Spirit - ΙΟΑ - 0 - 0 -
41,30

Κατηγορία Ζ Νέων Ιππέων - ύψος 1.05μ. - συμμετοχές 17
1.Α. Τσιριγώτη - Diamond Mountain - ΑΟΙ - 0 - 0 - 47,93, 2. Σ. Γλου - Imago
Belli - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 53,22, 3. M. Τσιτσιλιάνου - Bizsu II - ΙΟΑ - 0 - 0 -
54,07

Κατηγορία Ζ Παλαιών Ιππέων - ύψος 1.05μ. - συμμετοχές 22
1.Z. Stastny - Conor - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 41,13, 2. Ρ. Δεμέστιχα - Spirit -
ΙΟΑ - 0 - 0 - 41,86, 3. Λ. Μαρτίνη - Brigth Spark - ΙΟΑ - 0 - 0 - 42,02

Κατηγορία Ε - ύψος 1.10μ. - συμμετοχές 20
1.Z. Antal - Happy Boy - ΑΟΙ - 0 - 0 - 38,33, 2. Κ. Κοκκιασμένος - Karmen -
ΙΟΑ - 0 - 0 - 38,52, 3. Z. Stastny - Conor - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 39,17

Κατηγορία Δ - ύψος 1.15μ. - συμμετοχές 18
1.Α. Καρακασίλη - Pentagon - ΙΟΚΑΛSG - 0 - 0 - 40,38, 2. Z. Antal -
Grimaldi - ΑΟΙ - 0 - 0 - 41,40.3 S. Tibbles - Poseidon 21 - ΙΟΚΑΛSG - 0 -
0 - 42,51

Κατηγορία Γ - ύψος 1.20μ. - συμμετοχές 14
1.Κ. Παρασκευοπούλου - Cocoloco 3 - ΑΟΙ - 0 - 47,76, 2. Ν. Δαμασκηνός -
Gaemmel - ΙΟΑ - 0 - 49,32, 3. Z. Stastny - Karamba du Tailis - ΑΙΟΒ - 0 -
50,48

Τα αποτελέσματα της Βόρειας Αττικής είναι τα εξής:
Κατηγορία Η - ύψος 1.00.μ - συμμετοχές 60
1.Ε. Κουτσάφτη - Rowena H - ΙΠΟΑ - 0 - 0 - 22,65, 2. Ι. Κυλερτζή -
Dominand - ΙΟΧ - 0 - 0 - 23,97, 3. Ε. Μέλιου - Silano 2 - IOMS - 0 - 0 -
24,36

Κατηγορία Ζ - ύψος 1.05μ. - συμμετοχές 22
1.Ε. Μέλιου - Silano 2 - IOMS - 0 - 47,56, 2. Ο. Βούζη - Peron - ΙΟΚΕΝ - 0 -
59,22, 3. Ε. Δενδρινού - Tosca Z - ΙΠΟΑ - 0 - 60,31

Κατηγορία Ε - ύψος 1.10μ. - συμμετοχές 50
1.Ε. Φιοράντη - Gershuin - ΙΠΟΕΙΡ - 0 - 0 - 26,64, 2. Ε. Δενδρινού - Boegy
Boy - ΙΠΟΑ - 0 - 0 - 27,26, 3. Η. Μπαλιούσης - Milton Jac - ΑΙΟΒΑ - 0 - 0 -
27,31


Κατηγορία Δ - ύψος 1.15μ. - συμμετοχές 30
1.Ε. Δενδρινού - Boegy Boy - ΙΠΟΑ - 0 - 0 - 25,12, 2. Μ. Τσαγρή - Unie
Amie - IOMS - 0 - 0 - 29,36, 3. Α. Φουρλής - Whisper - ΙΟΘΡΑΚ - 0 - 0 -
29,40

Κατηγορία Γ - ύψος 1.20μ. - συμμετοχές 27
1.Η. Μυτιληναίου - Selien - ΙΑΟΦ - 0 - 0 - 38,74, 2. Α. Μυλωνάς - Cameron -
ΙΑΟΦ - 0 - 0 - 43,65, 3. Η. Μυτιληναίου - Last Cance - ΙΑΟΦ - 0 - 0 - 44,48

Κατηγορία Β - ύψος 1.25μ. - συμμετοχές 18
1.Σ. Σταυρουλάκης - Sandritsa - ΙΠΟΕΙΡ - 0 - 0 - 33,35, 2. Γ. Κερμέντι -
Union - ΙΟΤ - 0 - 0 - 34,79, 3. Ε. Δενδρινού - Perle - ΙΠΟΑ - 0 - 3

Ομαδικό Αγώνισμα - ύψος 1.10μ.
1.ΙΠΟΕΙΡ - 4, 2. IOMS - 16, 3. EIO - 45

* **
Σήμερα, και ώρα 16.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Σωματείων
της ΕΟΙ με θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, Δικαστικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Παρασκευή, Οκτώβριος 17, 2008

ΣΕΙΕ : Εκλογές

Καλημέρα, Αθήνα, 17.10.2008

1. ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΟΙ

Τη Δευτέρα, 20.10.2008, γίνονται οι εκλογές για το νέο ΔΣ της ΕΟΙ για την
επόμενη 4ετία.

Οι θέσεις του ΣΕΙΕ ενόψει των εκλογών (όπως είχε δεσμευθεί ότι θα τις
ανακοινώσει) είναι οι εξής :

Το τελευταίο ΔΣ δεν ανταποκρίθηκε σε γενικές γραμμές στις σύγχρονες
αγωνιστικές ανάγκες της υπερπήδησης εμποδίων και στις προσδοκίες των ιππέων
εμποδίων όλων των επιπέδων και των οικογενειών τους

Ο ΣΕΙΕ έχει δημοσίως υποστηρίξει ότι γι' αυτό δεν ευθύνεται το σύνολο του
ΔΣ, αλλά συγκεκριμένα πρόσωπα και νοοτροπίες.

Ο ΣΕΙΕ υποστηρίζει στις εκλογές ανοιχτά και ανεπιφύλακτα όλα τα μέλη του που
βάζουν υποψηφιότητα.

Επίσης, ο ΣΕΙΕ θα συνεργαστεί με άλλους υποψηφίους που συμφωνούν ότι τα μέλη
του ΣΕΙΕ έχουν θέση και στο ΔΣ της ΕΟΙ.

Ο ΣΕΙΕ υποστηρίζει ότι πρέπει στη σύνθεση του νέου ΔΣ να εκπροσωπούνται από
κατάλληλα πρόσωπα όλα τα άλλα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα,
όχι μόνο η υπερπήδηση εμποδίων.

Τέλος ο ΣΕΙΕ υποστηρίζει την ανάδειξη μιας ισχυρής διοίκησης προκειμένου να
υπάρξει επιτέλους ηρεμία στο χώρο μας και να μπουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμα
σχέδια σε βάθος 4ετίας με σαφείς στόχους αγωνιστικούς, εντός και εκτός
Ελλάδος.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και μακάρι να εκλεγούν οι καλύτεροι
για την ιππασία !

2. Ανακοίνωση Διεθνούς Συλλόγου Ιππέων Εμποδίων (IJRC) - 16.10.2008

Ο Διεθνής Σύλλογος Ιππέων Εμποδίων (International Jumping Riders Club) είναι
ο μητρικός σύλλογος του ΣΕΙΕ και έχει ως μέλη του όλο το TOP100 στον κόσμο.

Επισυνάπτεται μια πολύ επίκαιρη ανακοίνωσή του με ημερομηνία 16.10.2008 (το
πρωτότυπο στο www.ijrc.org ), που αναφέρεται :

- στο ντόπινγκ, που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα εξαιτίας των θετικών
δειγμάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χονγκ Κονγκ, αλλά και εξαιτίας της
πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας, που είναι ελλειπής
και αδικαιολόγητα αυστηρή για το άθλημα της ιππασίας,

- στη διαχρονική τάση των ομοσπονδιών και κάποιων παραγόντων.

Προτεραιότητα του νέου ΔΣ θα πρέπει να είναι η εκ νέου τροποποίηση του νόμου
αντιντόπινγκ, όσον αφορά την ιππασία, και η επικράτηση του καλού και δίκαιου
κλίματος συνεργασίας μεταξύ ΕΟΙ και όλου του κόσμου της ιππασίας, χωρίς
διακρίσεις.

ΣΕΙΕ

Πέμπτη, Οκτώβριος 16, 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΟΙ Νο 19

? ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων της ΕΟΙ με θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Δικαστικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 στα γραφεία της ΕΟΙ στο Μαρκόπουλο. Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει αύριο, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008.

? FEI ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
Η Τουρκική Ομοσπονδία Ιππασίας διοργανώνει από 18 έως και 22 Νοεμβρίου στο Ιππικό Κέντρο S International Equestrian Center στην Κωνσταντινούπολη διεθνές σεμινάριο σχεδιαστών διαδρομής, Level I, στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος Εθνικοί σχεδιαστές διαδρομών. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να το δηλώσουν εγγράφως στην ΕΟΙ έως και την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου.

? ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:
Με έγγραφο που απέστειλε η Ομοσπονδία στους Ιππικούς Ομίλους (με αρ. πρωτ. 2037) ενημερώνει τους αθλητές για την προκήρυξη του Ιδρύματος Λεβέντη σχετικά με τις «Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας». Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 28η Νοεμβρίου 2008. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους ομίλους σας, για να σας δώσουν την σχετική προκήρυξη.

ΕΟΙ : Ο 2ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΠΙ

To αγωνιστικό πρόγραμμα της ιππασίας συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, 18
και 19 Οκτωβρίου με Υπερπήδηση Εμποδίων.

Στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Αυλώνας στον Αυλώνα Αττικής και του
Αττικού Ομίλου Ιππασίας στο Κορωπί θα πραγματοποιηθούν, αντίστοιχα, οι 2οι
Φθινοπωρινοί Αγώνες Ανάπτυξης για την Βόρεια και τη Νότια Αττική.

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 και θα περιλαμβάνουν την 1η ημέρα ένα
αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής 0,80μ., την Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ, την
Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων ύψους 1.05μ. και ένα αγώνισμα ελεύθερης
συμμετοχής ύψους 1.10μ. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν το Ομαδικό Αγώνισμα των
ομίλων ύψους 1.05 - 1.10μ, η Κατηγορία Ε και Ε Παίδων ύψους 1.10μ., η
Κατηγορία Δ και Εφήβων ύψους 1.15μ και η Κατηγορία Γ ύψους 1.20μ.

***

Την Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, θα πραγματοποιηθεί η Γενική
Συνέλευση των Σωματείων της ΕΟΙ με θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Δικαστικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τρίτη, Οκτώβριος 07, 2008

ΕΟΙ : 14 μετάλλια για τους Έλληνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Περισσότερα μετάλλια και από το διεθνή αγώνα Athens CSI2* κέρδισαν οι
Έλληνες ιππείς και αμαζόνες στο Alpha Private Bank Παγκόσμιο Κύπελλο
Υπερπήδησης Εμποδίων, που διοργανώθηκε για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά και
ολοκληρώθηκε με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία χθες Κυριακή στο
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.

Οι Έλληνες αθλητές πραγματοποίησαν σπουδαίες εμφανίσεις, οι οποίες
συνοδεύτηκαν από δεκατέσσερα μετάλλια, εκ των οποίων τα πέντε χρυσά, τα
πέντε ασημένια και τα τέσσερα χάλκινα, στα 12 αγωνίσματα των τεσσάρων
ημερών.

«Χρυσοί» νικητές αναδείχθηκαν η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου με τον Amicello στο
11ο αγώνισμα, ο Δημήτρης Νάτσης με τον Cricket du Hequet στο 7ο αγώνισμα, η
Hannah Μυτιληναίου με τον Pjalgary στο 5ο αγώνισμα, ο Κρίτων Ζαφειρόπουλος
με τον Vieanne και ο Γιώργος Ρωσσιάδης με τον Osiris σε αγωνίσματα των Νέων
Ίππων.

Στο αγώνισμα Grand Prix, που έριξε την αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου χθες
βράδυ, πολύ καλή παρουσία είχαν δύο Έλληνες αθλητές, που έκαναν άπταιστη
διαδρομές και πέρασαν στο μπαράζ μαζί με άλλους 7 ξένους αθλητές. Ο λόγος
για τον Γκιόργκι Κερμέντι με τον Siljona B, που κατέλαβε την 7η θέση με 4
βαθμούς και χρόνο 48,11 στο μπαράζ και για τον Ηλία Μπαλιούση, που με τον
Jouet des Aurs είχε 12 βαθμούς ποινής στο μπαράζ και κατέλαβε την 9η θέση.
Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο Ιταλός Emmanuelle Gaudiano με τον
Upperut με άπταιστη διαδρομή και τον καλύτερο χρόνο, 44,77 στο μπαράζ.

Στο Ομαδικό Αγώνισμα του Κυπέλλου Εθνών, η Ελληνική Ομάδα, με τέσσερις
αμαζόνες στη σύνθεσή της, την Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου με τον Lazzarone, την
Δανάη Τσάτσου με την Nelly, την Hannah Μυτιληναίου με τον Poet και την Ελίνα
Δενδρινού με τον Liberty, συγκέντρωσε στους δύο γύρους συνολικά 56 βαθμούς
ποινής και κατέλαβε την 6η θέση. Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια του
ομαδικού με 16 βαθμούς ποινής, ενώ στην 2η και 3η θέση ήταν το Βέλγιο και η
Πολωνία.

Καλύτερη Ελληνίδα αμαζόνα των αγώνων αναδείχθηκε η Hannah Μυτιληναίου, η
οποία κέρδισε και τo Estee Lauder Έπαθλο Ιππολύτη. Καλύτερος ξένος ιππέας
του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναδείχθηκε για άλλη μία χρονιά ο Βέλγος Rudi
Helsen.

Παρασκευή, Οκτώβριος 03, 2008

ΕΟΙ : ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Με μετάλλια και επιτυχίες για τους Έλληνες άρχισε σήμερα στο Ολυμπιακό
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο το Alpha Private Bank Παγκόσμιο Κύπελλο
Υπερπήδησης Εμποδίων, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 5
Οκτωβρίου.

Στο 2ο κατά σειρά αγώνισμα ύψους 1.30μ. με χορηγό τη Hertz το ασημένιο
μετάλλιο με άπταιστη και χρόνο 64,98 κέρδισε η Ελίνα Κυριακού με τον
Nivolinus. Σεφτέ . στα χρυσά μετάλλια έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ιταλός
Matteo Giunti, που ήταν πρώτος με την Columbia Z με άπταιστη και τον
καλύτερο χρόνο, 64,96. Τρίτος ήταν ο Σλοβένος Burut Knapic με τον Unique με
άπταιστη και χρόνο 67,88.

Στο 3ο και τελευταίο αγώνισμα ύψους 1.40μ. με χορηγό την Hochtief νικητής
αναδείχθηκε ο Βέλγος Rudi Helsen με την Aconda με άπταιστη και χρόνο 35,00.
Δεύτερος ήταν ο Τούρκος Hasan Senturk με τον Concept με άπταιστη και χρόνο
35,57 και τρίτος ήταν ο Πολωνός Grzegorz Kubiak με τον Omen Z με άπταιστη
και χρόνο 36,80. Καλύτερος από Ελληνικής πλευράς ήταν ο Πρωταθλητής Ενηλίκων
2008, Γιώργος Δημαράς με τον Lami du Hameau με άπταιστη και χρόνο 39,28.

Στο 1ο αγώνισμα, που άνοιξε την αυλαία των αγώνων, δύο Έλληνες αθλητές
κέρδισαν τις τρεις πρώτες θέσεις. Ο Γιώργος Ρωσσιάδης με τον Osiris ήταν
πρώτος με άπταιστη και χρόνο 62,15, ενώ στην 2η και 3η θέση ήταν ο Δημήτρης
Νάτσης με τον Turbo Z και την Claudia, με άπταιστες διαδρομές και χρόνους,
αντίστοιχα 62,96 και 64,25.

Αύριο, δεύτερη ημέρα των αγώνων, στο πρόγραμμα δεσπόζει το Ομαδικό Αγώνισμα
του Κυπέλλου Εθνών με τη συμμετοχή 8 ομάδων, ανάμεσά τους και η δική μας, η
οποία αποτελείται από τέσσερις αμαζόνες. Τις δύο «Ιταλίδες», Μυρτώ Ηλιάδη
Κούτσικου με τον Lazzarone και τη Δανάη Τσάτσου με την Nelly, την Ελίνα
Δενδρινού με τον Liberty και την Hannah Μυτιληναίου με τον Poet.

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 με το αγώνισμα των Νέων Ίππων ύψους 1.25-
1.30μ. με χορηγό τον OΔIE, ενώ θα ακολουθήσουν στις 12.00 το 5ο αγώνισμα
ύψους 1.35μ. με χορηγό την G4S και στις 16.00 το ομαδικό αγώνισμα ύψους
1.50μ. με χορηγό την ΜΕΤΚΑ